Požiarna ochrana

Zabezpečte svojim objektom maximálnu ochranu pred požiarmi.

Požiare dokážu za pár minút zničiť roky práce. Vsaďte na prevenciu, zaobstarajte si všetko potrebné, ako napríklad hasiace prístroje, hydrantové príslušenstvo, vyškolený personál a potrebné dokumenty.

Služby v oblasti požiarnej ochrany zabezpečujeme prostredníctvom skúseného tímu technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany, a to v rámci celej Slovenskej republiky.

Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, podľa zákona č. 314/2001 Z. z. a Vyhlášky č. 121/2002 Z. z. máte povinnosť zabezpečiť požiarnu prevenciu odborne spôsobilou osobou.

Rozsah vašich povinností, ktoré podľa zákona musíte dodržiavať sa líši v závislosti od počtu zamestnancov a počtu, veľkosti a charakteru vašich prevádzok.


Aké povinnosti sa vás týkajú?

Kontaktujte nás

 

Ako vám pomôžeme s požiarnou ochranou?

 

Naše služby navyše zahŕňajú:

Zistiť viac

Výňatok zo vzorovej madnátnej zmluvy na služby technika požiarnej ochrany


Úlohy technika požiarnej ochrany sú:

  1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch mandanta v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, bodu č.1;
  2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok, ktoré sa bude realizovať pri vykonaní konkrétnej preventívnej protipožiarnej prehliadky;
  3. vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, bodu č.2, č.3 a č.4;
  4. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom;
  5. určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby;
  6. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov výlučne v prípade, ak v objektoch mandanta nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb (§ 5 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z.). Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných poplachov podľa predchádzajúcej vety sa bude realizovať v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, bodu č.5;
  7. spolupracuje s orgánmi Štátneho požiarneho dozoru.

S čím vám pomôže špecialista požiarnej ochrany?


Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás