Pracovná zdravotná služba

Chcete sa vyhnúť pokutám, zabezpečiť svojim zamestnancom zdravé pracovné prostredie a predchádzať chorobám z povolania? Postaráme sa o vypracovanie potrebnej dokumentácie, smerníc, vzorov a plánov. Pracovnú zdravotnú službu zastrešujeme od základného balíka v kategórii I. a II., no vieme zastrešiť aj náročnejšie kategórie III. a IV. Samozrejme, radi vám poskytneme aj služby nad rámec zákonných povinností, presne podľa vašich potrieb a požiadaviek.

Ak máte minimálne jedného zamestnanca, podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, máte povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu (ďalej PZS). Môžete tak urobiť prostredníctvom vlastného tímu PZS (v minimálnom zložení pracovný lekár, sestra a verejný zdravotník) alebo prostredníctvom oprávneného dodávateľa.

Rozsah vašich povinností, ktoré musíte zo zákona splniť, sa odvíja od náročnosti a typu práce. Tiež záleží od faktorov pracovného prostredia, ktoré vplývajú pri práci na ľudský organizmus.
 

Nie ste si istí, ktoré povinnosti sa týkajú práve vašej firmy?

Kontaktujte nás


Objektívne zhodnotíme stav vašej firmy a vypracujeme potrebnú dokumentáciu. Pomôžeme vám predchádzať úrazom a chorobám vašich zamestnancov. Zároveň navrhneme riešenia, ktoré zabezpečia a udržia zdravotnú nezávadnosť pracovísk.

 

Základný balík PZS pre I. a II. kategóriu prác obsahuje


Na základe vstupného auditu vás budeme informovať, či z pohľadu zákona nie je potrebné činnosť PZS rozšíriť (napríklad o kvantitatívne merania jednotlivých faktorov). PSZ realizujeme aj na pracoviskách s vyššou mierou zdravotného rizika (III. a IV. kategória prác). Riešenie navrhneme po vykonaní auditu, prípadne na základe detailnej špecifikácie vašej situácie. Následne vás oboznámime s povinnosťami, ktoré pre vás zo zákona vyplývajú.

 

Náš tím PZS ďalej poskytuje:

 

Zaujali vás naše služby alebo potrebujete viac informácií?

Kontaktujte nás