Vytvorte svojim zamestnancom pracovné prostredie, kde je bezpečnosť na prvom mieste.

Pri práci sa môže stať čokoľvek. Urobíme všetko pre to, aby sa predišlo nebezpečným situáciám, úrazom a pokutám zo strany Inšpektorátu práce.

Bezpečnostno-technickú službu a službu koordinátora BOZP na stavenisku zabezpečujeme prostredníctvom skúsenému tímu autorizovaných bezpečnostných technikov a bezpečnostných technikov.

Bezpečnostno-technickú službu poskytujeme v rámci celej SR.

Ak máte minimálne jedného zamestnanca, podľa § 21 zákona č. 124/2006 Z. z. máte povinnosť zabezpečiť bezpečnostno-technickú službu, buď prostredníctvom vlastných bezpečnostných technikov, alebo oprávneného dodávateľa.

Ako vám pomôžeme s BOZP?

 • Zabezpečíme potrebné školenia vašich zamestnancov prezenčnou formou alebo formou e-learningu,
 • uskutočníme vstupný audit a vypracujeme potrebnú dokumentáciu BOZP, ktorú priebežne aktualizujeme,
 • vykonáme pravidelné kontroly na vašich pracoviskách a poradíme vám pri odstraňovaní nedostatkov,
 • v prípade úrazu spracujeme všetky podklady a zastúpime vás pred príslušnými orgánmi štátnej správy.
   

Naše služby navyše zahŕňajú:

 • poskytnutie poradenstva týkajúceho sa legislatívy a praxe,
 • pomoc pri kontrolách zo strany Inšpektorátu práce,
 • hájenie vašich záujmov v spolupráci s právnikmi v prípade neoprávnene udelených pokút alebo iných mimoriadnych udalostí,
 • usmernenie pri zavádzaní systému OHSAS 18001.

 

Zistite viac

Výňatok zo vzorovej madnátnej zmluvy na bezpečnostno-technickú službu

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby sú:

 1. Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP, ktorou sa na účely tejto zmluvy rozumie:
  1. koncepcia politiky BOZP v prípade, ak povinnosť písomne vypracovať koncepciu politiky BOZP vyplýva pre mandanta z osobitných predpisov (najmä § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z.z.);
  2. zoznam prác a pracovísk
   – zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
   – spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a  pre dojčiace ženy,
   – zakázaných mladistvým zamestnancom;
  3. zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov;
  4. vnútorný predpis mandanta, upravujúci zabezpečovanie pitného režimu zamestnancov mandanta;
 2. Vykonávanie:
  1. rozborov príčin vzniku a šetrenie pracovných úrazov, iných úrazov a nebezpečných  udalostí.
  2. oboznamovania zamestnancov mandanta a overovanie ich vedomostí z požiadaviek BOZP (§ 7 zákona č. 124/2006 Z.z.) pri ich prijatí do zamestnania (ďalej aj „novoprijatí zamestnanci“), v termínoch podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, bod č. 2,
  3. opakovaného oboznamovania zamestnancov mandanta a overovania ich vedomostí z požiadaviek BOZP (§ 7 zákona č. 124/2006 Z.z.) v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, bod. č. 6.
  4. metodického usmerňovania zamestnancov mandanta,
  5. dychových skúšok na požívanie alkoholických látok na pracoviskách mandanta počas pracovnej doby mandatára (t.j. pondelok až piatok od 07.00 hod do 16.00 hod) v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, bodu č. 7. Každú ďalšiu dychovú skúšku (t.j. mimo pracovnej doby mandatára, alebo nad rámec  lehôt uvedených v bode č. 7 prílohy č. 2 tejto zmluvy) bude vykonávať mandatár výlučne na základe písomnej objednávky mandanta a to v rozsahu a za podmienok osobitne dohodnutých zmluvnými stranami, pričom odmena za takúto skúšku bude mandantovi účtovaná nad rámec paušálnej odmeny v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.
 3. Kontrola stavu a úrovne riadenia a starostlivosti o BOZP, stavu pracovísk, dodržiavania bezpečnostných požiadaviek, zákazu prác pre ženy a mladistvých, dodržiavania podmienok odbornej spôsobilosti, prideľovania a používania ochranných osobných pracovných prostriedkov v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, bodu č.8.
 4. Ukladanie príslušnému vedúcemu zamestnancovi mandanta vykonať nevyhnutné opatrenia na ochranu BOZP ak je bezprostredne ohrozený život a zdravie zamestnanca.
 5.  Predkladanie mandantovi (vždy po uskutočnení kontroly podľa bodu 3.3 tejto zmluvy):
  1. informácie o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, a
  2. návrhy na riešenie stavu BOZP a návrhy na odstraňovanie nedostatkov (úpravu pracovísk, činností, zariadení a i.).
 6. Spolupráca:
  1. s vedúcimi zamestnancami mandanta (pri vypracúvaní dokumentov, návrhov na riešenie, kontrolách a i.)
  2. s komisiou BOZP, zástupcami zamestnancov pre BOZP, pracovnou zdravotnou službou.
  3. s výkonným orgánom Inšpekcie práce na úseku BOZP
  4. s vedúcimi zamestnancami mandanta pri zisťovaní nebezpečenstiev, ohrození a posudzovaní rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami mandanta

S čím vám pomôže koordinátor BOZP na stavenisku?

 • Kontroluje a riadi organizáciu a postup stavebných prác na vašom stavenisku,
 • sleduje dodržiavanie opatrení podľa plánu BOZP, bezpečných a technologických postupov,
 • kontroluje dodržiavanie pravidiel spoločného užívania priestorov a zariadení,
 • sleduje možné riziká, ktoré vyplývajú zo vzájomného ohrozenia a následných prác rôznych pracovných skupín,
 • navrhuje preventívne technické a organizačné riešenia ohľadom bezpečnosti na stavenisku, vrátane úprav a doplnenia plánu BOZP,
 • zúčastňuje sa na kontrolných dňoch, poradách a vyšetrovaní nežiaducich udalostí,
 • pripravuje zápis o činnosti koordinátora a stave bezpečnosti na vašej stavbe.
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás