5 dôvodov, prečo je potrebné dodržiavať požiarny poriadok na pracovisku

Aj keď sa môže zdať, že vypracovanie požiarneho poriadku pracoviska je administratívny úkon navyše, opak je pravdou. Viete, prečo je vhodné prenechať vypracovanie požiarnej ochrany odborníkom ?

požiarny poriadok

Rozsah povinností

Požiarny poriadok pracoviska väčšinou vypracuje právnická osoba alebo fyzická osoba. Vzťahuje sa na miesta so zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. a Vyhlášky č. 121/2002 Z. z. máte povinnosť zabezpečiť požiarnu prevenciu odborne spôsobilou osobou. 

Rozsah vašich povinností, ktoré podľa zákona musíte dodržiavať, sa líši v závislosti od počtu zamestnancov, ako aj od počtu, veľkosti a charakteru vašich prevádzok.

Minimalizujte nebezpečenstvo vzniku úrazu

Vďaka kvalitnému riešeniu požiarnej ochrany efektívne bojujete proti najrôznejším haváriám a s nimi spojeným rizikám prípadnej odstávky prevádzky, škôd a strát ušlého zisku. 

Podobným spôsobom znižujete riziko úrazu vašich zamestnancov alebo ďalších osôb, ktoré sa budú pohybovať v blízkosti prevádzky. Nevystavujte zbytočne nebezpečenstvu svoje podnikanie, zamestnancov ani okolie. 

Ušetrite financie

Vedeli ste, že pokuta za porušenie predpisov a noriem požiarnej ochrany môže dosiahnuť až 16 596 eur? Takáto suma dokáže značne zasiahnuť do rozpočtu akejkoľvek spoločnosti a upravuje ju Zákon o ochrane pred požiarmi. 

Zamestnávateľ má naozaj mnoho povinností, ktoré musí v rámci požiarnej ochrany spĺňať, a preto odporúčame využiť služby špecializovaných odborníkov s dlhoročným know-how.

Ušetrite si starosti

Legislatíva môže byť niekedy náročná. Porozumieť jej a následne ju správne aplikovať do praxe vyžaduje množstvo času. Prenechajte starosť odborníkom, ktorí legislatíve rozumejú do detailov, majú množstvo skúseností a vyvodia z predpisov to dôležité pre riadenie vášho biznisu. 

Vyhnite sa úradom

Kto vás bude kontrolovať, ak porušíte zásady požiarnej ochrany? V prípade vážnejšieho problému či havárie môžete prísť do styku s políciou. Druhou autoritou budú orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor. Nezabudnite ani na poistné udalosti. Poisťovne si dôkladne preštudujú váš spis a zistia, či ste urobili všetko potrebné pre zabezpečenie ochrany pracoviska pred požiarom. 

Zvýšte svoju kredibilitu

Predstavte si, že k vám do spoločnosti, príde nový zamestnanec. Hneď prvý deň začne pracovať, ale nikto ho nezaškolí, ako postupovať v prípade požiaru. To nevysiela úplne pozitívnu správu o vašom podnikaní a vašich zámeroch. Takáto správa sa môže dostať až na verejnosť a vaša reputácia bude ohrozená.

Vypracovanie požiarneho poriadku na pracovisku a jeho dodržiavanie by malo byť pre vás prioritou. Nielen, že rešpektujete zákon, ale chránite aj život svojich zamestnancov v prípade požiarnej nehody. 

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás