Ako chrániť životné prostredie a neškodiť mu ?

Autor: Anna Gardášová

Odpadové hospodárstvo: Ako chrániť životné prostredie a neškodiť mu ?

odpady

Ste majiteľom firmy ? Viete, ako podnikať s ohľadom na životné prostredie ? Vznikajú vám odpady ? Naučte sa ich správne kategorizovať a nakladať s nimi. Aj tieto zodpovednosti na vás čakajú.

Čo je to odpadové hospodárstvo ?

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

V odpadovom hospodárstve sa záväzne dodržuje nasledovná hierarchia s nakladaním odpadu:

Odkloniť sa od tejto hierarchie je možné len pre určité druhy odpadov v prípade, ak je to dostatočne odôvodnené. Pre správne dodržiavanie príslušného zákona poskytujeme poradenstvo v nasledujúcich oblastiach.

Oblasť odpadového hospodárstva

V rámci tejto oblasti je potrebné najprv vykonať fyzickú obhliadku objektov (výrobných priestorov, skladových priestorov, administratívnych priestorov a príslušného okolia). Na základe nej  vypracujeme dokumentáciu podľa príslušného zákona a vykonávacích vyhlášok. Vás a vašich zamestnancov následne naučíme:

Zameriame sa na efektívne riešenia pre výrobcov vyhradených výrobkov, akými sú napríklad elektrozariadenia, batérie alebo pneumatiky. Medzi naše služby patrí aj spracovanie hlásení o vzniku odpadov a ohlásenia pre výrobcov obalov, neobalov, batérií, elektronických zariadení a pneumatík.

Ako kategorizujeme odpad ?

Samotné zaraďovanie odpadov je ustanovené vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z. z. V praxi rozlišujeme dva druhy odpadov: nebezpečné (N) a ostatné odpady (O). Ďalej sa rozdeľujú na základe šesťmiestnych čísel:

Oblasť ochrany vôd

Ochrana vôd je ďalšia dôležitá oblasť, na ktorú sa v rámci našich služieb zameriavame.

Medzi tie najzákladnejšie úlohy, s ktorými vám dokážeme pomôcť, patrí:

Oblasť ochrany ovzdušia

Aj v súvislosti s ochranou ovzdušia platí na Slovensku pomerne prísna legislatíva. Pre potreby jej správneho dodržiavania poskytujeme nasledovné služby:

Pri veľkom množstve administratívnych požiadaviek je pre podnikateľa niekedy nemožné zvládnuť zabezpečenie všetkých požiadaviek vyplývajúcich za zákonov a vyhlášok z najrôznejších oblastí. Preto by ste na svojej strane mali mať skúsených odborníkov, ktorí za vás dôležité veci vybavia a vysvetlia ich vám aj vašim zamestnancom.


Anna Gardášová technik ŽP

V oblasti ochrany životného prostredia pracuje takmer 20 rokov. Spolupráca s rôznymi spoločnosťami s rozmanitým zameraním ju "núti" neustále sledovať aktuálnu legislatívu, zaujímať sa o environmentálne témy a komunikovať s odborníkmi zo všetkých oblastí ŽP. V spoločnosti Vám nastaví firemné procesy efektívne, aby ste si splnili legislatívou definované povinnosti v oblastiach odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ovzdušia. Záleží jej na zdravom životnom prostredí a svoje nadobudnuté skúsenosti a vedomosti rada odovzdá aj Vám.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás