Ako používať respirátor? Rady od špecialistov.

Dátum: 23. marca 2021

Už od prvých dní, ako sa covid-19 stal témou číslo jedna, sa odborná verejnosť zhodla na tom, že k zamedzeniu šírenia infekcie je potrebné chrániť seba a ostatných dodržaním  prísnych hygienických pravidiel. Ich súčasťou je ochrana nosa a úst, pri jej použití je podstatné správne zaobchádzanie a používanie ochranných pomôcok, z ktorých najúčinnejšie skupinu predstavujú respirátory.

respirátor

Ako funguje respirátor?

Na rozdiel od ochranných rúšok, respirátor chráni osobu, ktorá ho používa, pred vdýchnutím choroboplodných zárodkov (prienikom baktérií či vírusov) z okolitého prostredia. Respirátory fungujú na princípe filtrovania vzduchu, ktorý človek vdychuje, a zachytávajú z neho škodlivé látky.

Respirátory nájdete v troch ochranných triedach FFP1, FFP2, FFP3, no v prípade ochrany pred koronavírusom je najúčinnejší respirátor triedy FFP3. Z množstva druhov respirátorov si môžete vybrať tiež respirátory s ventilom určeným na vydychovanie, čo pre zdravého človeka predstavuje ideálnu voľbu. Na druhej strane, nevýhodou výdychového ventila je v prípade kýchnutia únik kvapôčok do prostredia, čo určite v tejto situácii nikto nechce.

Aké druhy a triedy respirátorov poznáme?

Respirátory triedy FFP1

Táto skupina respirátorov je vybavená filtrom, ktorý je vhodné použiť v prostredí bez výraznej škodlivosti. Dokážu filtrovať hmotné častice, prach, peľ a sú schopné zachytiť častice s účinnosťou 78 %. Nie sú schopné zachytiť vírusy, teda nie sú vhodné do prostredia s výskytom patogénov.

respirator_FFP1
Respirátor triedy FFP1

Respirátory triedy FFP2

Osobné ochranné prostriedky v tejto triede musia byť schopné zachytiť minimálne 92 % častíc, ktoré sú vo vzduchu. Odporúčajú sa použiť v prostredí, v ktorom sa nachádzajú zdraviu škodlivé častice, ktoré môžu ohroziť dýchací systém osôb. Respirátory FFP2 je vhodné používať ako ochranu pred škodlivými časticami a aerosólmi (drevené, železné, sklenené vlákna), pesticídmi rozpustnými vo vode, biologickými zlúčeninami, plesňou, hubami, prachom z rastlín v poľnohospodárstve a výfukovými plynmi.

respirator_FFP2
Respirátor triedy FFP2

Respirátory triedy FFP3

Táto trieda respirátorov ponúka najvyššiu možnú ochranu dýchacieho ústrojenstva. Respirátory FFP3 musia spĺňať požiadavky na minimálne 98 % úroveň ochrany pred časticami s veľkosťou do 0,6 μm. 

respirator_FFP3
Respirátor triedy FFP3

Respirátory triedy KN95 alebo N95

Podľa Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS) sú respirátory KN95 alebo N95 určené na ázijský resp. čínsky trh a mali by byť vyskúšané podľa čínskej normy GB/T 32610-2016. V prípade ich uvedenia ako osobných ochranných prostriedkov na trh Európskej únie alebo Slovenska musia byť posúdené podľa tunajších požiadaviek, to znamená podľa požiadaviek nariadenia (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a podľa požiadaviek príslušnej harmonizovanej technickej normy EN 149 + A1. 

respirator_KN95
Respirátor KN95

Táto norma platí aj u nás a delí ochranné filtračné polomasky na tri vyššie spomínané triedy – FFP1, FFP2 a FFP3. Respirátory KN95 by sa podľa všetkého najviac približujú triede FFP2, sú však prispôsobené na ázijský typ tváre, preto nemusia v našich podmienkach správne priliehať. ÚNMS neodoporúča tieto respirátory používať ako ochranné osobné prostriedky, keďže neboli vyskúšané a schválene podľa európskych predpisov. 

Respirátory s označením RFU 02.075

Na trhu sa čoraz častejšie objavujú respirátory, na ktorých sa namiesto označenia CE a príslušného štvorčíslia notifikovanej osoby nachádza text „RFU 02.075“ a „COVID-19“. Sú takéto respirátory bezpečné? 

Podľa ÚNMS takto označené respirátory prešli posúdením notifikovanej osoby. Znamená to, že je predpoklad, že spĺňajú požiadavky kladené na respirátory ako osobné ochranné prostriedky podľa nariadenia (EÚ) 2016/425, avšak posúdenie nebolo vykonané v plnom rozsahu podľa technickej normy EN 149: 2001 + A1: 2009, ale len čiastočne podľa dokumentu RFU 02.075. 

Tento dokument bol vydaný na základe Odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403 z 13. marca 2020 o postupoch posudzovania zhody a dohľadu nad trhom v kontexte hrozby súvisiacej s ochorením COVID-19 a je dostupný napríklad tu. Vzhľadom na to, že posúdenie takéhoto respirátora bolo len čiastočné, ÚNMS upozorňuje, že aj na tieto respirátory je potrebné pred ich uvedením na trh udeliť tzv. výnimku.

Všetky informácie o udeľovaní výnimiek, ako aj doteraz vydané rozhodnutia o výnimkách môžete nájsť tu

Respirátory z nanovlákien

Respirátory tohto druhu fungujú na princípe mechanickej filtrácie. Nanovlákna si vďaka hustote materiálu, z ktorého sú vyrobené, udržiavajú filtráciu na najvyššej úrovni aj po tom, ako prídu do kontaktu s vlhkosťou (nezabúdajme, že ľudský dych je sám o sebe vlhký). Niektoré respirátory z nanovlákien majú samosterilizačnú funkciu a môžete ich bezpečne nosiť aj týždeň. Iné by ste mali klasicky vymeniť po každom použití.

Ako všetky spoľahlivé respirátory, aj tie z nanovlákien musia byť u nás certifikované európskymi normami a ich posúdenie musí byť vykonané v plnom rozsahu podľa technickej normy EN 149: 2001 + A1: 2009. 

Respirátor s ventilom alebo bez neho? 

V ponuke kamenných predajní aj e-shopov môžete nájsť respirátory s ventilom alebo respirátory bez ventilu. Výdychový ventil však neslúži ako filter, tým je práve materiál, z ktorého je respirátor vyrobený. 

Masky a respirátory s výdychovým ventilom sú určené pracovníkom v priemysle na ochranu pred vdychovaním prachu a častíc. Ventil sa zatvára pri vdýchnutí a otvára sa pri vydýchnutí. To síce uľahčuje dýchanie, zároveň však umožňuje prenikaniu rôznych vírusov. Takéto respirátory sú preto neúčinné pri prevencii šírenia ochorenia COVID-19 alebo iného respiračného vírusu a neodporúča ich ani Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Ak respirátor s výdychovým ventilom predsa len vlastníte, je nevyhnutné nosiť cez takýto typ respirátora ešte rúško. 

Ako rozoznať certifikovaný respirátor?

Ako sme spomínali vyššie, všetky respirátory, ktoré sú u nás kvalifikované ako osobné ochranné prostriedky (OOP), musia mať certifikáciu podľa európskej normy EN 149. Keďže sa na našom trhu objavujú triedy KN95/N95, ktoré nie sú certifikované a aj mnoho ďalších nekvalitných respirátorov, ktoré ani zďaleka nespĺňajú deklarovanú úroveň kvality, je dôležité, aby ste si pri výbere OOP vždy overovali ich certifikáciu. Priamo na respirátoroch si všímajte:

  • názov/značku dodávateľa alebo výrobcu,
  • označenie notifikovanej osoby, kde bol respirátor certifikovaný: značka CE + štyri číslice,
  • platnú európsku normu, podľa ktorej bol respirátor certifikovaný: EN 149: 2001 + A1: 2009
  • označenie konkrétnej triedy FFP (FFP1, FFP2, FFP3)
certifikacia_respiratora
Vždy si overte certifikáciu respirátorov

  

Ako dlho vydrží (koľko vydrží) respirátor?

Ako dlho respirátory plnia ochrannú funkciu, záleží od rôznych faktorov, akými sú:

  • intenzita dýchania,
  • koncentrácia infekčných látok v prostredí,
  • teplota a vlhkosť vzduchu. 

Podľa pokynov výrobcu je doba použitia jednorázových respirátorov zvyčajne od 3 do 8 hodín.

Ako si správne nasadiť respirátor?

Pred nasadením respirátora je potrebné umyť si ruky vodou a mydlom, skontrolovať respirátor kvôli prípadným trhlinám alebo iným poškodeniam. 

Respirátor si nasaďte tak, aby tesne doliehal k tvári. Okraje zaistite, aby neodstávali. Správne nasadený respirátor musí zakrývať ústa, nos aj bradu. Páni s bradou musia byť oholení. Cez netesnosti, ktoré by spôsobila brada, by mohol prenikať nefiltrovaný vzduch a respirátor by stratil účinnosť.   

Pri snímaní ochranných respirátorov z tváre sa nedotýkajte časti, ktorá filtrovala vzduch a nezabudnite na opätovné umytie rúk vodou a mydlom.

Môžete respirátor použiť viackrát?

Každý výrobca respirátorov musí k svojmu produktu priložiť návod na použitie a bezpečnostné pokyny skôr, ako výrobok uvedie na trh. Práve v tomto návode výrobca stanovuje, ako sa má daný respirátor používať a či je možné ho použiť aj viackrát.

Technická norma EN 149 + A1 v prílohe definuje, že v prípade, ak je použitie filtračnej tvárovej polomasky ohraničené na jednu pracovnú zmenu, za triedou sa uvedie označenie „NR“ (napríklad FFP2 NR), a ak je znovupoužiteľná, tak sa označí písmenom „R“ (napríklad FFP2 R).


Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás