Bezpečnosť pri práci: Ako úspešne a efektívne chrániť zdravie zamestnancov?

Autor: Martin Trnovský
Dátum: 12. novembra 2019

bozp

Podnikáte v oblasti zameranej na strojársku výrobu? V tom prípade určite viete, že v strojárstve je riziko úrazov alebo havárií štatisticky vyššie. Ako toto riziko znížiť a chrániť tak zdravie svojich zamestnancov a stav technických zariadení?

Pripravili sme si pre vás súhrnný článok, v ktorom vám vysvetlíme, prečo je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a požiarna ochrana dôležitá, a aká je efektívna prevencia voči úrazom a nehodám na pracovisku.

Prečo sú BOZP a požiarna ochrana dôležité?

O tom, že zdravie máme len jedno, a preto si ho musíme na pracovisku chrániť, ani nemusíme hovoriť. Je však dôležité pripomínať, že dobre zabezpečené pracovisko vytvára tiež priaznivé podmienky pre zamestnancov, ktorí tak pracujú efektívne, podávajú lepší výkon a cítia sa komfortne.

„Absolvovaním školenia BOZP a účinnou požiarnou ochranou nielenže spĺňate legislatívne predpisy, chránite svojich zamestnancov a majetok, ale k tomu všetkému vytvárate aj priaznivé prostredie, v ktorom sa pracuje bezpečne a efektívne,” hovorí autorizovaný bezpečnostný technik Ing. Martin Trnovský, zástupca spoločnosti GAJOS, s.r.o., popredného poskytovateľa komplexných služieb v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požiarnej ochrany na Slovensku.

Požiare majú dopad nielen na zdravie a životy ľudí. Rovnako veľký je aj ich ekonomický dopad – zhorené materiály, technológie, alebo celé budovy. Ochranu pred požiarmi je potrebné prispôsobovať individuálne podľa podmienok výroby, používaných horľavých látok (horľavé alebo horenie podporujúce plyny, horľavé kvapaliny, atď.) alebo technológií (zváranie, pálenie, atď.).

Povinnosťou je vybaviť prevádzky potrebnými požiarnymi zariadeniami a zamestnancov zaškoliť, ako ich používať.

02-4162875

Prevencia voči úrazom a nehodám

Na to, aby sa predišlo zraneniam, ochoreniam alebo nehodám na pracovisku, je dôležitá správna ochrana. V rámci preventívnych opatrení je potrebné držať sa nasledujúcich 3 krokov.

Vzdelávanie zamestnancov

„Pri BOZP je absolútnym základom vzdelávanie zamestnancov,” vysvetľuje Ing. Trnovský.  „Pravidelné kurzy a školenia dokážu zamestnanca lepšie pripraviť na prípadné rizikové situácie. Naučia ho, čo robiť, aby k nim nedochádzalo alebo na druhej strane, ako sa v nich zachovať, aby sa minimalizoval ich dopad na zdravie zamestnanca.”

Nemenej dôležitá je odborná spôsobilosť pre obsluhu vybraných technických zariadení (žeriavy, páliace stroje, atď.). Tá je vymedzená v legislatíve BOZP, takže správne zavedeným systémom vzdelávania si splníte aj túto zákonnú povinnosť.

Stav technológie a strojov

Ak sú zamestnanci zaškolení, je ďalej potrebné udržiavať bezpečný stav strojov. Technologické zariadenia si vyžadujú pravidelný servis, kontroly a revízie. Vďaka nim máte prehľad o tom, v akej kondícii stroje sú, či pracujú bezporuchovo, neohrozujú bezpečnosť zamestnancov, alebo či nie je potrebná výmena bezpečnostných komponentov.

Na základe druhu zariadení (elektrické, zdvíhacie, plynové, tlakové) a ich parametrov definuje vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. periodicitu vykonávaných revízií.

03-5403604

Faktory pracovného prostredia a ochranné pracovné prostriedky

Bezpečnosť pri práci v strojárskej výrobe a priemysle, efektívna prevencia a udržiavanie bezpečného pracovného prostredia by sa mali stať prioritou každého zamestnávateľa. Prevenciu uzatvára eliminácia škodlivých vplyvov faktorov pracovného prostredia. „To znamená, že z pracoviska je potrebné odstrániť alebo zmierniť nadmerné vplyvy ako sú hluk, vibrácie, nadmerná fyzická záťaž a podobne. V tomto vám vedia pomôcť aj správne zvolené druhy ochranných pracovných prostriedkov. Tu zároveň odporúčame pravidelne kontrolovať ich používanie,” uzatvára Ing. Trnovský zo spoločnosti GAJOS, s.r.o.


Martin Trnovský autorizovaný bezpečnostný technik

V oblasti BOZP pracuje takmer 10 rokov. Ako odborný pracovník BOZP má skúsenosti so zákazníkmi rôzneho zamerania, venuje sa tiež oblasti výchovy a vzdelávania, tak vo vzťahu k zákazníkom, ako aj v rámci interných procesov. Neoddeliteľnou šúčasťou jeho práce je komunikácia s národnými autoritami v rámci problematiky BOZP. Rád sa účí nové veci a v prípade záujmu nadobudnuté vedomosti a skúsenosti rád odovzdáva ďalším.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás