Pracovná zdravotná služba: Predchádzajte chorobám a úrazom na pracovisku

Dátum: 12. februára 2020

pracovná zdravotná služba

Vedeli ste, že ako zamestnávateľ ste povinný poskytnúť zamestnancom pracovnú zdravotnú službu? Jej absencia môže byť stíhaná pokutou. Zistite všetko dôležité, čo je potrebné vedieť o tejto dôležitej povinnosti.

Legislatívne ukotvenie

Pracovná zdravotná služba (PZS) poskytuje služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci a dbá tak na bezpečné pracovné prostredie zamestnancov.

Právne vychádza zo zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane zdravia“). Zákon upravuje jednotlivé povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia zamestnancov.

Podľa zákona táto služba zahŕňa najmä dohľad nad pracovnými podmienkami, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, ktorú posudzuje lekár na základe preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Taktiež sa zameriava na poradenstvo, ktoré preventívne chráni zamestnancov pred chorobami spôsobenými pracovným výkonom a súvisiacimi s náplňou práce.

Kto zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu

PZS zabezpečuje každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jedného zamestnanca. Od januára 2018 platí, že každý zamestnávateľ, ktorý má zamestnancov zaradených do 3. a 4. kategórie rizikových prác, musí mať PZS.

Ak poskytujete prácu ľuďom, ktorí patria do 1. a 2. rizikovej kategórie, ste povinný zabezpečiť im tzv. posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia.

PZS ako služba

Pracovná zdravotná služba sa zúčastňuje:

  • na vypracovaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov
  • na neustálom zlepšovaní ich pracovných podmienok
  • v spolupráci so zamestnávateľom na príprave rekondičných pobytov alebo rehabilitácií v súvislosti s prácou
  • na organizovaní vzdelávania spojeného s poskytovaním prvej pomoci

Vytvára tiež systémy poskytovania prvej pomoci v prípade, že ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov a podieľa sa na rozboroch pracovnej neschopnosti a chorôb z povolania.

Ďalšou kategóriou je vykonávanie vstupných, priebežných a výstupných prehliadok u lekára. Vykonával zamestnanec rizikovú prácu? Potom má právo na prehliadku po skončení pracovného pomeru, ak o ňu požiada.

Ako vám môžeme pomôcť s PZS

Je dôležité dávať si pozor na všetky nedostatky súvisiace s poskytovaním PZS. Nesplnením povinností sa zamestnávateľ dopúšťa správneho deliktu a v takom prípade môže od príslušných orgánov očakávať pokutu v rozmedzí 150 eur až 50 000 eur.

Ako sa vyhnúť pokute? Spoluprácou s odborníkmi, ktorí vám s PZS pomôžu, objektívne zhodnotia stav vašej firmy a vypracujú potrebnú dokumentáciu. Správny partner navrhne riešenia, ktoré zabezpečia a udržia zdravotnú nezávadnosť pracovísk.

Zdravie zamestnancov je najcennejší kapitál každého podniku, preto v tomto smere netreba nič nechávať na náhodu.


Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás