Pracovný úraz na pracovisku

Autor: Martin Trnovský
Dátum: 19. decembra 2019

Čo je to pracovný úraz a kedy ho máme hlásiť ?

Ak počas pracovnej doby nastane úraz zamestnanca, vždy ide o nepríjemnú udalosť. Zamestnávateľ, ale aj podriadený by mali v takomto prípade vedieť vhodne reagovať podľa príslušných predpisov a vyhnúť sa tak nepríjemnostiam v budúcnosti. 

bozp

Ako postupovať v prípade pracovného úrazu ?

Ak sa zamestnancovi stane úraz na pracovisku, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť svojmu zamestnávateľovi, ak mu to zdravotný stav dovoľuje. V ideálnom prípade je potrebné nahlásiť akékoľvek, aj malé poranenie. Skutočnosť by mal oznámiť priamemu nadriadenému, ktorý informáciu postúpi vedenie spoločnosti.

Definícia pracovného úrazu

Pracovný úraz je definovaný ustanovením § 195 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z a jeho presná definícia znie nasledovne:Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“ Pamätajte, že pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku úrazu

Každý úraz musí zamestnávateľ po jeho ohlásení zaevidovať. Samozrejmosťou musí byť aj zistenie príčiny vzniku pracovného úrazu. V prípade registrovaného pracovného úrazu je potrebné spísať preddefinované tlačivo – Záznam o registrovanom pracovnom úraze – do štyroch dní od vzniku úrazu.

V prípade závažného pracovného úrazu musí zamestnávateľ bezodkladne nahlásiť vznik závažného pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce a zabezpečiť, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. Nezabudnite, že k zisťovaniu jeho príčin je potrebné prizvať aj autorizovaného bezpečnostného technika.

Povinnosti zamestnanca pri vzniku úraz

Zamestnanec je zo zákona povinný oznámiť zamestnávateľovi:

  • vznik pracovného úrazu alebo služobného úrazu. ktorý utrpel a ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav,
  • iný úraz ako pracovný úraz alebo smrť, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa,
  • prípad nebezpečnej udalosti alebo závažnej priemyselnej havárie.

V ideálnom prípade by mal zamestnanec nahlásiť aj vznik úrazu vo forme škrabnutia alebo úderu. Niekedy sa môžu následky týchto zranení prejaviť aj neskôr a ich spätné dokazovanie, že sa stali v práci je zložité.

Spoľahnite sa na odborníkov

Ako predísť vzniku úrazu? Okrem zvýšenej pozornosti sa to dá aj zabezpečením smerníc BOZP, školením zamestnancov alebo pravidelnými kontrolami. Na tieto úkony je vhodné osloviť profesionálov, ktorí dokážu zabezpečiť všetko potrebné, aby bol spokojný zamestnávateľ, zamestnanci ale aj príslušné kontrolné úrady. Začiatkom spolupráce môže byť napríklad audit a vypracovanie príslušnej dokumentácie.


Martin Trnovský autorizovaný bezpečnostný technik

V oblasti BOZP pracuje takmer 10 rokov. Ako odborný pracovník BOZP má skúsenosti so zákazníkmi rôzneho zamerania, venuje sa tiež oblasti výchovy a vzdelávania, tak vo vzťahu k zákazníkom, ako aj v rámci interných procesov. Neoddeliteľnou šúčasťou jeho práce je komunikácia s národnými autoritami v rámci problematiky BOZP. Rád sa účí nové veci a v prípade záujmu nadobudnuté vedomosti a skúsenosti rád odovzdáva ďalším.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás