Potrebujete vyriešiť BOZP? | Požiarnu ochranu? | Pracovnú zdravotnú službu? | Kliknite sem.

Alternatívne riešenie sporov

(bod 11. Všeobecných obchodných podmienok)

11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

11.1 Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo podať podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej v texte bodu 11 všeobecných obchodných podmienok len ako „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

11.2 Návrh podáva kupujúci ako spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je:

  • Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo
  • oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z.z., t.j. v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je prístupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na https://www.mhsr.sk.

11.3 Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci ako spotrebiteľ.

11.4 Návrh podľa bodu 11.2 týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať:

a)     meno a priezvisko kupujúceho ako spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b)    presné označenie predávajúceho,

c)     úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d)    označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

e)     dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

f)     vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z.z.

K návrhu kupujúci ako spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

11.5 Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci ako spotrebiteľ využiť formulár ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na https://www.mhsr.sk., a webovom sídle každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. 11.6     Kupujúci ako spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je prístupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/