Potrebujete vyriešiť BOZP? | Požiarnu ochranu? | Pracovnú zdravotnú službu? | Kliknite sem.

Dodacie podmienky

(bod 8 Všeobecných obchodných podmienok)

8. Dodacie podmienky

8.1 Predpokladaná dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je pri konkrétnom tovare uvedené, že ide o tovar na objednávku, alebo ide o tovar, ktorý je momentálne vypredaný, oznámi predávajúci kupujúcemu po preverení dostupnosti tovaru u dodávateľov, časovú dostupnosť objednaného tovaru.

8.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v lehote a na mieste, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy, a kupujúci sa zaväzuje takto dodaný tovar v zmluvne dohodnutej lehote a v zmluvne dohodnutom mieste a čase prevziať a potvrdiť jeho prevzatie.

8.3 Ak nie je dohodnuté inak, zaväzuje sa predávajúci dodať kupujúcemu tovar v lehote 14 dní:

a) odo dňa potvrdenia objednávky podľa bodu 3.9 týchto všeobecných obchodných podmienok a úhrady kúpnej ceny v zmluvy bodu 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 alebo 6.3.6 týchto všeobecných obchodných podmienok, a to v prípade, ak si kupujúci vybral spôsob platby podľa bodu 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 alebo 6.3.6 všeobecných obchodných podmienok,

b) odo dňa potvrdenia objednávky podľa bodu 3.9 týchto všeobecných obchodných podmienok a to v prípade, ak si kupujúci vybral spôsob platby podľa bodu 6.3.4 alebo 6.3.5 všeobecných obchodných podmienok.

8.4 Kupujúci má v rámci vytvárania objednávky možnosť vybrať si jeden z nasledovných spôsobov doručenia (dodania) tovaru, ktorý tvorí predmet kúpnej zmluvy:

a) osobné prevzatie tovaru na predajni predávajúceho na adrese M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš. Predávajúci neúčtuje žiadne poplatky spojené s týmto spôsobom doručenia resp. prevzatia tovaru.

b) doručenie tovaru na adresu, ktorú uviedol kupujúci v objednávke ako adresu doručenia, a to prostredníctvom doručujúceho kuriéra spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o. Sídlo: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava; IČO: 48136999, alebo prostredníctvom iného zmluvného kuriéra predávajúceho. Poplatok za takýto spôsob doručenia je nasledovný:

  • v prípade, ak hodnota tovaru tvoriaceho predmet kúpnej zmluvy je vyššia ako 100 EUR vrátane DPH, je preprava bez poplatku
  • v prípade, ak hodnota tovaru tvoriaceho predmet kúpnej zmluvy je nižšia ako 100 EUR vrátane DPH, predstavuje poplatok za prepravu sumu vo výške 7,80 EUR vrátane DPH – doručenie kuriérom, 6,00 EUR vrátane DPH – doručenia do odberného miesta, alebo boxu

8.5 Dodanie tovaru sa uskutočňuje výlučne počas pracovných dní. V prípade osobného prevzatia na predajni predávajúceho na adrese M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš v čase od 7:00 hod do 12:00 hod a od 13:00 hod do 15:30 hod a v prípade doručenia prostredníctvom doručujúceho kuriéra podľa aktuálnych podmienok spoločnosti prepravujúcej tovar uvedenej v bode 8.4 písm. b) týchto všeobecných obchodných podmienok.

8.6 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak kupujúci ani v lehote 7 dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať v súlade s kúpnou zmluvou, tento tovar neprevezme.

8.7 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je predávajúci oprávnený rozdeliť jednotlivé položky objednávky, t.j. odoslať samostatne niektoré z tovarov, tvoriacich predmet kúpnej zmluvy, a to postupne podľa toho, ako budú takto objednané tovary dostupné. V prípade postupu podľa predchádzajúcej vety nie sú kupujúcemu zo strany predávajúceho účtované žiadne ďalšie poplatky za prepravu (t.j. nad rámec poplatkov, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy). Ak k postupu podľa prvej vety tohto bodu všeobecných obchodných podmienok došlo na výslovnú žiadosť kupujúceho, budú kupujúcemu účtované poplatky za každé samostatné dodanie, a to podľa cenníka v zmysle bodu 8.4 a 6.3 týchto všeobecných obchodných podmienok.

8.8 Bezprostredne po doručení zásielky je kupujúci v prítomnosti doručujúceho kuriéra, oprávnený skontrolovať zásielku, t.j. doručovaný tovar vrátane jeho obalu, a to najmä viditeľné poškodenie tovaru, alebo obalu zásielky. Zástupca predávajúceho je povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť tzv. protokol o škode, v ktorom bude špecifikovaná vada doručovaného tovaru (napr. množstvo, poškodenie), alebo jeho obalu (napr. jeho poškodenie). Kupujúci nie je oprávnený odmietnuť prevziať doručovaný tovar; v prípade vadného plnenia však je kupujúci oprávnený v rozsahu a za podmienok stanovených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a osobitnými právnymi predpismi, uplatniť voči predávajúcemu nároky z vád tovaru.