Potrebujete vyriešiť BOZP? | Požiarnu ochranu? | Pracovnú zdravotnú službu? | Kliknite sem.

Odstúpenie od zmluvy

(bod 9.2 Všeobecných obchodných podmienok)

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (kupujúcim ako spotrebiteľom) si môžete stiahnuť TU

9.2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy – kupujúcim ako spotrebiteľom

9.2.1 Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku (v texte týchto všeobecných obchodných podmienok na účely bodu 9.2 aj ako „Zákon“), v prípade, ak predávajúci riadne a včas poskytol kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) Zákona, aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa:

a) prevzatia tovaru podľa bodu 9.2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok, alebo

b) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

9.2.2 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim ako spotrebiteľom okamihom, keď kupujúci ako spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim ako spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

9.2.3 Kupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

9.2.4 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona, kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho ako spotrebiteľa a kupujúci ako spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho ako spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho ako spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci ako spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci ako spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho ako spotrebiteľa a kupujúci ako spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9.2.5 Kupujúci ako spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 9.2 týchto všeobecných obchodných podmienok v súlade s ust. § 7 Zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci ako spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok, a taktiež zverejnený a prístupný na webovom sídle predávajúceho na príslušnej podstránke s názvom „Odstúpenie od zmluvy“.

9.2.6 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 9.2.1 všeobecných obchodných podmienok, resp. podľa § 7 ods. 1 Zákona.

9.2.7 Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim ako spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci ako spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu ako spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu ako spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety tohto bodu všeobecných obchodných podmienok.

9.2.8 Ak kupujúci ako spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci ako spotrebiteľ odstúpil. Od kupujúceho ako spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

9.2.9 Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci ako spotrebiteľ.

9.2.10 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu ako spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona.

9.2.11 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu ako spotrebiteľovi platby podľa bodu 9.2.10 týchto všeobecných obchodných podmienok rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho ako spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu ako spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

9.2.12 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu ako spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci ako spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci ako spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

9.2.13 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu ako spotrebiteľovi platby podľa bodu 9.2.10 týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci ako spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.2.14 Kupujúci ako spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

9.2.15 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša kupujúci ako spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona.

9.2.16 Kupujúci ako spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci ako spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho ako spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona.

9.2.17 Ak kupujúci ako spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona, kupujúci ako spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

9.2.18 Predávajúci odporúča kupujúcemu ako spotrebiteľovi pri vrátení tovaru predávajúcemu z titulu odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 9.2 všeobecných obchodných podmienok, takto odosielaný tovar poistiť. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho ako spotrebiteľa, že tovar, ktorý kupujúci ako spotrebiteľ vracia predávajúcemu z titulu odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 9.2 týchto všeobecných obchodných podmienok, nepreberie predávajúci v prípade, ak tento tovar doručuje kupujúci ako spotrebiteľ predávajúcemu formou dobierky.

9.2.19 Predávajúci taktiež informuje kupujúceho ako spotrebiteľa, že v prípade, ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, bude znášať aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (kupujúcim ako spotrebiteľom) si môžete stiahnuť TU