Potrebujete vyriešiť BOZP? | Požiarnu ochranu? | Pracovnú zdravotnú službu? | Kliknite sem.

Bezpečnostné značenie na pracovisku: Aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Značenie

Úloha bezpečnostného značenia na pracovisku je jednoduchá – značky pomáhajú predchádzať pracovnému úrazu, skvalitňujú pracovné prostredia a prispievajú k znižovaniu úrazovosti na pracovisku. Aké sú však v tomto prípade povinnosti zamestnávateľa?

Bezpečnosť pracoviska

Pracoviskom sa na účely nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej nariadenie vlády) rozumie miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce.

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovisko spĺňalo požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, a to najmä vo vzťahu na účel jeho používania. Práve na to slúži bezpečnostné a zdravotné značenie.

Bezpečnostné značenie na pracovisku

Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci sa vždy vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu. Poskytuje zamestnávateľom a zamestnancom pokyny alebo konkrétne informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom:

 • značky, 
 • farby, 
 • svetelného označenia alebo akustického signálu, 
 • slovnej komunikácie alebo ručných signálov.

Súbor bezpečnostných a zdravotných značiek definuje aj nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Zamestnávateľ je podľa vyššie spomenutých nariadení povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu. Ďalej je povinný:

 • zaistiť bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch, ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi používanými pri organizácii práce (zamestnávateľ pritom zohľadní výsledky posudzovania rizika),
 • presvedčiť sa o prítomnosti takého označenia,
 • vydať pokyny, ktoré vysvetľujú význam bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch, najmä toho, ktoré obsahuje slová a ktoré určuje všeobecný spôsob a osobitný spôsob správania.
 • podľa potreby zabezpečiť na pracovisku a v jeho priestoroch umiestnenie označenia, ktoré sa používa v cestnej premávke, doprave na dráhe, vo vnútrozemskej plavbe, v námornej plavbe a leteckej doprave.

Výber bezpečnostného a zdravotného označenia

Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práci sa vyberajú, kombinujú a vzájomne zamieňajú podľa aktuálnych podmienok na pracovisku. Poznáme niekoľko rôznych typov bezpečnostného značenia:

 • Trvalé označenie
  • Používa sa na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, núdzových východov, únikových ciest a na umiestnenie a označenie prostriedkov prvej pomoci. 
  • Miesto, na ktorom je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, sa trvalo vyznačuje bezpečnostnou farbou alebo značkami.
 • Dočasné označenie
  • Sem radíme napríklad svetelné označenie, akustické signály alebo slovnú komunikáciu. Používajú sa vtedy, ak treba signalizovať nebezpečenstvo alebo upozorniť zamestnancov a iné osoby na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, aby vykonali mimoriadne opatrenia, alebo upozorniť na núdzovú evakuáciu.
  • Ručné signály alebo slovná komunikácia sa používajú aj v prípadoch, keď je dôležité usmerniť osoby vykonávajúce činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie.
 • Vzájomná zámena a kombinácia označení
  • Pri dodržaní rovnakej účinnosti označení možno použiť ktorúkoľvek z týchto kombinácií:
   • bezpečnostnú farbu alebo značku na označenie miesta, na ktorom je prekážka alebo nebezpečenstvo pádu,
 • svetelné označenie, akustické signály alebo slovnú komunikáciu,
 • ručné signály alebo slovnú komunikáciu.
 • Súčasne možno použiť nasledujúce kombinácie:
 • svetelné označenie a akustické signály,
 • svetelné označenie a slovnú komunikáciu,
 • ručné signály a slovnú komunikáciu.

Používanie bezpečnostnej farby

Bezpečnostné farby bližšie špecifikujú informáciu, ktorú značka poskytuje. Používajú sa samostatne alebo v kombinácii s konkrétnou značkou na označenie miest, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, na vyznačenie komunikácií, označenie nádob a potrubí s nebezpečnými látkami a prípravkami a pod. 

Každá z bezpečnostných farieb má presnú symboliku, ktorá nepripúšťa výnimky alebo protichodné vysvetľovanie. Farby majú svoje osobitné miesto v úrazovej prevencii. Ide najmä o nasledujúce farby: červená, oranžová a žltá, zelená, modrá. V jednom z našich predchádzajúcich článkov, v ktorých sme sa venovali piktogramom, môžete nájsť prehľadnú tabuľku, ktorá bližšie popisuje význam používania bezpečnostných farieb.
Máte záujem o profesionálne služby v oblasti BOZP? Kontaktujte nás a radi vám vo všetkom poradíme.

Martin Trnovský

V oblasti BOZP pracuje takmer 10 rokov. Ako odborný pracovník BOZP má skúsenosti so zákazníkmi rôzneho zamerania, venuje sa tiež oblasti výchovy a vzdelávania, tak vo vzťahu k zákazníkom, ako aj v rámci interných procesov. Neoddeliteľnou šúčasťou jeho práce je komunikácia s národnými autoritami v rámci problematiky BOZP. Rád sa účí nové veci a v prípade záujmu nadobudnuté vedomosti a skúsenosti rád odovzdáva ďalším.