Potrebujete vyriešiť BOZP? | Požiarnu ochranu? | Pracovnú zdravotnú službu? | Kliknite sem.

Aké sú pravidlá BOZP v doprave?

Kamión na ceste

Ak podnikáte v oblasti dopravy a logistiky, zrejme viete, že tento priemysel patrí medzi tie najrizikovejšie z hľadiska ochrany zdravia pri práci. Ako dopravca musíte dodržiavať niekoľko nariadení a povinností, ktoré vám vyplývajú zo zákona. Aké pravidlá BOZP by ste v dopravnom priemysle nemali podceniť?

Najväčšie riziká dopravy

Pri podnikaní v oblasti dopravy a logistiky najviac rizík hrozí práve za volantom dopravného prostriedku (nákladný, osobný automobil, dodávka), alebo v logistických skladoch pri manipulácii s tovarom. Medzi najčastejšie riziká a zranenia patria:

 • dopravné nehody v dôsledku nedodržiavania dopravných predpisov a signalizácie,
 • dopravné nehody a havárie pri preprave nebezpečných chemických látok a objemných predmetov s ekologickými následkami,
 • dopravné nehody a havárie v dôsledku nedostatočného zaistenia prepravovaných materiálov,
 • dopravné nehody v dôsledku nedodržiavania povinných bezpečnostných prestávok (mikrospánok za volantom),
 • dopravné nehody a havárie zapríčinené alkoholom a inými omamnými látkami,
 • riziko zranenia väčšieho počtu osôb (verejná preprava osôb),
 • dopravné nehody a havárie zapríčinené nepoctivými technickými prehliadkami vozidiel,
 • pád bremena v sklade v dôsledku nedostatočného zabezpečenia proti pádu,
 • pád bremena v sklade v dôsledku neopatrnej manipulácie zo strany skladníka alebo nedostatočným uskladnením,
 • pošmyknutie sa na mokrej podlahe v dôsledku nedostatočného označenia klzkého miesta.

Rizík a s nimi súvisiacich zranení býva, samozrejme, oveľa viac. Vyššie spomenuté sú tie najčastejšie a najzávažnejšie, s ktorými musí každý podnikateľ v dopravnom priemysle počítať. Ako sa dá týmto rizikám predchádzať a aké pravidlá BOZP musíte v doprave a logistike dodržiavať?  

Pravidlá BOZP v doprave

Dopravný priemysel a logistika si aj z hľadiska svojej vysokej rizikovosti vyslúžili prísne bezpečnostné opatrenia a povinnosti BOZP. Veľmi často sa však odvíjajú od konkrétnych špecifík danej prevádzky alebo podniku, preto môžu byť individuálne pre každú jednu firmu. Existujú však základné povinnosti, ktoré musí spĺňať každý dopravca alebo logistické centrum. Sú to konkrétne:

 • riadne spracované smernice BOZP pre dopravu,
 • riadne spracovaná dokumentácia Požiarnej ochrany (PO) a požiarneho zabezpečenia,
 • riadne spracovaná BOZP dokumentácia,
 • vedenie a pravidelná aktualizácia dokumentácie BOZP a Požiarnej ochrany,
 • pravidelná analýza a vyhodnocovanie rizík,
 • kategorizácia práce na základe zistených rizík,
 • riadne spracovaný Miestny prevádzkový predpis (MPP),
 • riadna evidencia všetkých pracovných úrazov a vedenie knihy úrazov,
 • preškolenie všetkých zamestnancov v oblasti BOZP,
 • preškolenie všetkých vodičov so zameraním na ich profesiu.

Koho sa pravidlá BOZP v doprave týkajú? 

Základné pravidlá sa týkajú úplne všetkých bez rozdielu. Je to tak preto, lebo všeobecne sa BOZP pravidlá týkajú všetkých podnikateľských subjektov, fyzických a právnických osôb, a to bez ohľadu na veľkosť firmy alebo počet zamestnancov. 

V oblasti dopravy, prepravy a logistiky sú to najmä cestní dopravcovia, autobusová doprava, lodná, letecká a železničná doprava, kuriérske a doručovateľské služby, parkovacie služby, odťahové služby, osobní prepravcovia a taxi služby, špedícia a medzinárodná doprava, ale takisto logistické a skladovacie služby. 

Oboznamovanie zamestnancov o predpisoch

Podľa Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zamestnávateľ zabezpečuje plnenie daného zákona pri oboznamovaní každého zamestnanca, tzn. vrátane profesionálneho vodiča a neprofesionálneho vodiča najmenej raz za dva roky:

 • s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
 • so zásadami bezpečnej práce, 
 • zásadami ochrany zdravia pri práci, 
 • zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi, 
 • s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, 
 • s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví a s ochranou pred nimi, 
 • so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

Obsah oboznamovania a pravidelnosť opakovaného oboznamovania musí byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancami. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

Obráťte sa na odborníkov

Pravidiel, ktoré musíte ako podnikateľ v doprave a logistike dodržiavať, je veľké množstvo. Ak si s nimi sami neviete dať rady, obráťte sa na skúsených profesionálov v oblasti BOZP. Spoľahlivo vám zabezpečíme školenia vašich zamestnancov, vypracujeme potrebnú BOZP dokumentáciu a vykonáme pravidelné kontroly na pracoviskách.

Martin Trnovský

V oblasti BOZP pracuje takmer 10 rokov. Ako odborný pracovník BOZP má skúsenosti so zákazníkmi rôzneho zamerania, venuje sa tiež oblasti výchovy a vzdelávania, tak vo vzťahu k zákazníkom, ako aj v rámci interných procesov. Neoddeliteľnou šúčasťou jeho práce je komunikácia s národnými autoritami v rámci problematiky BOZP. Rád sa účí nové veci a v prípade záujmu nadobudnuté vedomosti a skúsenosti rád odovzdáva ďalším.