Potrebujete vyriešiť BOZP? | Požiarnu ochranu? | Pracovnú zdravotnú službu? | Kliknite sem.

Reklamačný poriadok

(bod 10 Všeobecných obchodných podmienok)

10. Reklamačný poriadok

I. časť 

Reklamačný poriadok pre kupujúceho ako spotrebiteľa

10.1 V prípade, ak má tovar tvoriaci predmet kúpnej zmluvy vady, môže kupujúci ako spotrebiteľ uplatniť reklamáciu (t.j. právo zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru) u predávajúceho alebo u určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie. Vybavenie reklamácií uplatnených kupujúcim ako spotrebiteľom sa spravuje bodom 10, časťou I týchto všeobecných obchodných podmienok, a podporne aj príslušnými právnymi predpismi.

10.2 Reklamáciu u predávajúceho môže kupujúci ako spotrebiteľ uplatniť:

 • osobne na prevádzke (kamenná predajňa) predávajúceho na adrese  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, alebo
 • elektronicky prostredníctvom emailu doručeného na emailovú adresu predávajúceho: predajna@gajos.sk, alebo
 • písomne na adrese predávajúceho: GAJOS, s.r.o., oddelenie reklamácií, M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš.

V prípade uplatnenej reklamácie je kupujúci ako spotrebiteľ povinný doručiť tovar, tvoriaci predmet reklamácie, predávajúcemu, na adresu GAJOS, s.r.o., oddelenie reklamácií, M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš. Predávajúci nepreberá tovar doručovaný na dobierku a súčasne predávajúci odporúča kupujúcemu ako spotrebiteľovi, aby odosielaný tovar poistil.

10.3 Kupujúci ako spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu aj u určenej osoby, ktorou je osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv. V prípade takto uplatnenej reklamácie je kupujúci ako spotrebiteľ povinný doručiť tovar, tvoriaci predmet reklamácie, určenej osobe. Určená osoba nepreberá tovar doručovaný na dobierku a súčasne predávajúci odporúča kupujúcemu ako spotrebiteľovi, aby dal odosielaný tovar poistiť. Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste, resp. bude kupujúcemu ako spotrebiteľovi na jeho žiadosť doručený predávajúcim.

10.4 V prípade, ak k prevzatiu predmetu reklamácie dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto reklamačného poriadku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim, najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.

10.5 Poučenie pre kupujúceho ako spotrebiteľa

10.5.1 Predávajúci týmto poučuje kupujúceho ako spotrebiteľa o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka nasledovne:

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci ako spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
 • kupujúci ako spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 • predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu ako spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci ako spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ako spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci ako spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci ako spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10.5.2 Kupujúci ako spotrebiteľ bol o právach podľa bodu 10.5.1 informovaný  tým, že pre odoslaním objednávky potvrdil, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ktoré v bode 10.5.1) obsahujú poučenie pre kupujúceho ako spotrebiteľa, a taktiež bol informovaný aj prostredníctvom príslušnej podstránky elektronického obchodu predávajúceho v časti „Reklamačný poriadok“, ktoré taktiež predmetné poučenie obsahuje.

10.6 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu ako spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. emailom), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ako spotrebiteľovi ihneď, a v prípade, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci ako spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

10.7 Ak kupujúci ako spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho ako spotrebiteľa o jeho právach podľa bodu 10.5.1 týchto všeobecných obchodných podmienok. Na základe rozhodnutia kupujúceho ako spotrebiteľa, ktoré z týchto práv kupujúci ako spotrebiteľ uplatňuje, je povinný predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba, určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č.250/2007 Z.z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci ako spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

10.8 Ak kupujúci ako spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho ako spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu ako spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie písomný doklad o vybavení reklamácie.

10.9 Ak kupujúci ako spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci ako spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci ako spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova.  Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu ako spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.10 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia predmetu kúpnej zmluvy kupujúcim ako spotrebiteľom. V súlade s ust. § 599 Občianskeho zákonníka musí kupujúci ako spotrebiteľ uplatniť vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

10.11 Práva kupujúceho ako spotrebiteľa vyplývajúce z uplatnenej reklamácie (uplatnenej zodpovednosti z vád tovaru) sú špecifikované v bode 10.5.1 týchto všeobecných obchodných podmienok.

10.12 Za opätovné vyskytnutie vady sa na účely tohto reklamačného poriadku považuje taký výskyt tej istej vady, ktorá sa po dvoch opravách vyskytla znova.  Za výskyt väčšieho počtu vád sa podľa tohto reklamačného poriadku považujú minimálne 3 vady tovaru.

10.13 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu, a teda ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného výrobku,
 • výmenou výrobku,
 • vrátením kúpnej ceny výrobku,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia, 
 • alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

10.14 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

10.15 Predávajúci bezprostredne po ukončení reklamačného konania oznámi kupujúcemu ako spotrebiteľovi vhodnou formou výsledok reklamačného konania. Doklad o vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu ako spotrebiteľovi súčasne s odovzdaným tovarom, alebo len samostatne (poštou alebo emailom) najmä v prípade, ak z povahy vybavenia reklamácie nedochádza k odovzdaniu tovaru kupujúcemu ako spotrebiteľovi.

10.16 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 • ak vada tovaru vznikla mechanickým poškodením tovaru v čase po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho ako spotrebiteľa
 • ak vada vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo neodbornou montážou, alebo ak bola vec používaná v rozpore so zásadami obvyklého používania alebo v rozpore s príslušnou dokumentáciou vzťahujúcou sa na tovar (najmä návod na použitie, montážny návod a pod.)
 • ak vada vznikla nadmerným používaním tovaru, ktoré nie je obvyklé pri jeho bežnom používaní zo strany kupujúceho ako spotrebiteľa 
 • ak vada vznikla neoprávneným zásahom do tovaru
 • ak vada vznikla z dôvodu zásahu vyššej moci, alebo vznikla jeho poškodením neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými okolnosťami (požiar, atmosférická elektrina atď)
 • ak vada vznikla neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru.

10.17 V prípade, ak kupujúci spotrebiteľ nebude spokojný s vybavením reklamácie, má právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v súlade s bodom 11 týchto všeobecných obchodných podmienok.

II. časť 

Reklamačný poriadok pre kupujúceho ako podnikateľa

10.18 V prípade, ak má tovar tvoriaci predmet kúpnej zmluvy vady, môže kupujúci ako podnikateľ uplatniť reklamáciu (t.j. právo zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru) u predávajúceho. Vybavenie reklamácií uplatnených kupujúcim ako podnikateľom sa spravuje výlučne bodom 10, časťou II týchto všeobecných obchodných podmienok, a podporne aj príslušnými právnymi predpismi (najmä Obchodný zákonník).

10.19 Reklamáciu u predávajúceho môže kupujúci ako podnikateľ uplatniť:

 • osobne na prevádzke (kamenná predajňa) predávajúceho na adrese  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, alebo
 • elektronicky prostredníctvom emailu doručeného na emailovú adresu predávajúceho: predajna@gajos.sk, alebo
 • písomne na adrese predávajúceho: GAJOS, s.r.o., oddelenie reklamácií, M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš.

V prípade uplatnenej reklamácie je kupujúci ako podnikateľ povinný doručiť tovar, tvoriaci predmet reklamácie, predávajúcemu, na adresu GAJOS, s.r.o., oddelenie reklamácií, M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš. Predávajúci nepreberá tovar doručovaný na dobierku a súčasne predávajúci odporúča kupujúcemu ako podnikateľovi, aby odosielaný tovar poistil.

10.20 V prípade, ak k prevzatiu predmetu reklamácie dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak reklamácia sa považuje za uplatnenú v deň prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim, najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.

10.21 Predávajúci je povinný po uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu ako podnikateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. 

10.22 Nároky z vád tovaru.

10.22.1 Ak je dodaním tovaru s vadami porušená kúpna zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka), môže kupujúci ako podnikateľ:

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

d) odstúpiť od kúpnej zmluvy.

10.22.2 Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 10.22.1 týchto všeobecných obchodných podmienok patrí kupujúcemu ako podnikateľovi, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci ako podnikateľ meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci ako podnikateľ požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci ako podnikateľ odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

10.22.3 Ak kupujúci ako podnikateľ neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 10.22.2 týchto všeobecných obchodných podmienok, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení kúpnej zmluvy.

10.22.4 Ak je dodaním tovaru s vadami kúpna zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci ako podnikateľ požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

10.22.5 Dokiaľ kupujúci ako podnikateľ neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy podľa bodu 10.22.8 týchto všeobecných obchodných podmienok, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu ako podnikateľovi vynaloženie neprimeraných nákladov.

10.22.6 Ak kupujúci ako podnikateľ požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru.

10.22.7 Dokiaľ kupujúci ako podnikateľ neurčí lehotu podľa bodu 10.22.6 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu ako podnikateľovi, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci ako podnikateľ bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa bodu 10.22.6 týchto všeobecných obchodných podmienok

10.22.8 Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu 10.22.6 alebo 10.22.7 týchto všeobecných obchodných podmienok, môže kupujúci ako podnikateľ uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa bodu 10.22.6 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo v primeranej lehote pred odstúpením od kúpnej zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci ako podnikateľ bez súhlasu predávajúceho meniť.

10.22.9 Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci ako podnikateľ vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. Ustanovenie § 441 Obchodného zákonníka platí obdobne.

10.22.10 Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.

10.23 Kupujúci ako podnikateľ je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak kúpna zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Ak kupujúci ako podnikateľ tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

10.24 Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho ako podnikateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Záručná doba uvedená v reklamačnom poriadku určenom pre spotrebiteľa (bod 10 časť I týchto všeobecných obchodných podmienok) a taktiež prípadná záručná doba uvedená pri jednotlivom tovare zobrazenom na webovom sídle elektronického obchodu predávajúceho, sa nevzťahuje a neuplatňuje na kupujúceho ako podnikateľa. 

10.25 Predávajúci po ukončení reklamačného konania oznámi kupujúcemu ako podnikateľovi vhodnou formou výsledok reklamačného konania. 

10.26 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 • ak vada tovaru vznikla mechanickým poškodením tovaru v čase po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho ako podnikateľa
 • ak vada vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo neodbornou montážou, alebo ak bola vec používaná v rozpore so zásadami obvyklého používania alebo v rozpore s príslušnou dokumentáciou vzťahujúcou sa na tovar (najmä návod na použitie, montážny návod a pod.)
 • ak vada vznikla nadmerným používaním tovaru, ktoré nie je obvyklé pri jeho bežnom používaní na stanovený účel 
 • ak vada vznikla neoprávneným zásahom do tovaru
 • ak vada vznikla z dôvodu zásahu vyššej moci, alebo vznikla jeho poškodením neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými okolnosťami (požiar, atmosférická elektrina atď)
 • ak vada vznikla neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru.