Hotely, Gastro a cestovný ruch

Zabezpečte svoje hotely a reštaurácie a ponúknite svojim zamestnancom a zákazníkom ten najvyšší bezpečnostný štandard.

V HORECA segmente  vám okrem prezenčných školení ponúkame aj náš e-learningový program, schválený Národným inšpektorátom práce. Rovnako poskytujeme zaškolenie vášho zamestnanca, ktorý získa oprávnenie samostatne realizovať vstupné BOZP a OPP školenia pod záštitou nášho odborného tímu.

Najväčšou výzvou pre segment HORECA je správny postup pri vzniku požiaru, jeho lokalizácii, likvidácii a ochrane ľudí pred nebezpečenstvom. Evakuácia hostí by mala byť včasná, organizovaná a účinná. Je ľahšie zabezpečiť preventívne opatrenia s príchodom nových služieb či prvkov zariadení (wellness centrá, sauny, otvorené kuchyne, grily a pod.).

Možné riziká:

 • prenášanie ťažkých bremien,
 • dlhé státie a statické pozície,
 • kontakt s rôznymi zákazníkmi,
 • vysoký podiel práce vo večerných hodinách a počas víkendov,
 • narušenie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom zamestnanca,
 • vyššia úroveň stresu v porovnaní s inými odvetviami.

Ak​é sú vaše povinnosti?

 • Posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na výkon práce,
 • zabezpečovať bezpečnosť technických zariadení a technológií, ktoré môžu mať vplyv na poškodenie zdravia pri práci, vzniku pracovného úrazu alebo chorobe z povolania,
 • zhodnotiť riziko a na základe jeho vyhodnotenia prideliť zamestnancom osobné ochranné prostriedky,
 • vypracovať, aktualizovať a viesť dokumentáciu BOZP a OPP v zmysle platnej legislatívy,
 • kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a OPP, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov,
 • evidovať vzniknuté úrazy, dodržiavať postupy spojené s evidenciou a registráciou pracovných úrazov,
 • obstarávať, inštalovať a udržiavať vo výbornom stave požiarne zariadenia určené na lokalizáciu a likvidáciu požiaru,
 • označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym zariadeniam,
 • vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach.

 

Skôr, ako pridelíte svojim zamestnancom prácu, je dôležité, aby ste zabezpečili ich preškolenie a potrebnú odbornú spôsobilosť.
Radi vám s tým pomôžeme.

Naše referencie

Firmy, ktorým sme pomohli.

Bešeňová Tatralandia Grant Hotel Permon Jasná
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás