Obsluha pohyblivej pracovnej plošiny sk.Ab

Dátum: 29.11.2023
Miesto: GAJOS,s.r.o., Robotnícka 258, Považská Bystrica 017 01

Oboznamovanie osôb pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Dátum: 12.12.2023
Miesto: GAJOS, s.r.o., Robotnícka 258, Považská Bystrica 017 01

Kurz prvej pomoci

Dátum: 05.12.2023
Miesto: GAJOS, s.r.o. Robotnícka 258, Považská Bystrica 017 01

Školenie BOZP a OPP

Dátum: 12.12.2023
Miesto: GAJOS, s.r.o., Robotnícka 258, Považská Bystrica 01701

Kurz elektrotechnikov podľa § 21 – 23

Dátum: 14.12.2023
Miesto: GAJOS, s.r.o., Robotnícka 258, Považská Bystrica 017 01

Najlepším liekom je prevencia. Pripravte svojich zamestnancov na rizikové situácie, ktoré môžu nastať na každom pracovisku.

Školenia BOZP

Ak vaši zamestnanci vykonávajú špecifickú pracovnú činnosť, zo zákona sú povinní mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Radi vám ho zabezpečíme na uvedené profesie.

Z kapacitných dôvodov službu poskytujeme prioritne našim zmluvným klientom.

Zamestnávateľ je pri nástupe nového zamestnanca povinný zabezpečiť mu vstupné školenie z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP).

Školenia BOZP zabezpečíme prezenčnou formou i vo forme online e-learningu, čo oceníte najmä pri vyššej fluktuácii.

Flexibilne sa prispôsobíme vašim časovým možnostiam, odporúčame však dohodnúť si termín minimálne 3 dni vopred. Zabezpečujeme vstupné aj periodické školenia.

Všetky naše kurzy a školenia vykonávame na základe platných oprávnení získaných od Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky.

Školenia prvej pomoci

V zmysle vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci, s platnosťou 2 roky

Zistite viac

§ 7 zákona č. 124/2006 Z. z.

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov

(1) Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca

a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,10) so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,

b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,

c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

(2) Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zrozumiteľne a preukázateľne zamestnanca so zoznamom prác a pracovísk podľa § 6 ods. 1 písm. m).

(3) Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť v súlade s odsekmi 1 a 2 pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

(4) Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 (ďalej len „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“). Na oboznamovanie vlastných zamestnancov osobne zamestnávateľom alebo prostredníctvom jeho vlastných zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia § 27 ods. 4 až 17.

(5) Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie podľa odsekov 1 a 2 a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

(6) Oboznamovanie a iné vzdelávanie vrátane praktickej časti výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „zástupca zamestnancov pre bezpečnosť“) sa musia uskutočňovať v pracovnom čase.

(7) Oboznamovaním nie je dotknutá povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16.

(8) Zamestnávateľ je povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť poskytnúť vhodným spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie o

a) nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika,

b) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,

c) opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie,

d) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach navrhnutých a nariadených príslušným inšpektorátom práce11) alebo orgánmi dozoru,12)

e) pracovných úrazoch, chorobách z povolania a o ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach.

(9) Zamestnávateľ poskytne potrebné informácie podľa odseku 8 najmä o faktoroch, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvňovať bezpečnosť a zdravie zamestnancov, aj určeným odborne spôsobilým zamestnancom (ďalej len „odborný zamestnanec“) na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb vrátane tých, ktorí mu tieto služby poskytujú dodávateľským spôsobom (§ 21).

Kompletné znenie zákona

Aké kurzy a školenia ponúkame?

  • Kurz práce vo výškach – oboznamovanie pracovníkov vykonávajúcich prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
  • Školenie lešenárov
  • Kurz obsluhy stavebných strojov
  • Kurz obsluhy vysokozdvižných vozíkov – v zmysle STN ISO 3691 + Amd 1 (26 8811)
  • Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení
  • Kurz obsluhy plynových zariadení
  • Kurz obsluhy tlakových zariadení
  • Kurz kuričov
  • Školenie vodičov referenčných vozidiel a vodičov z povolania
  • Kurz elektrotechnikov v zmysle § 20, § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás