Firmy a podnikatelia

Spoľahnite sa na nás pri zaisťovaní bezpečnosti práce, či už máte zamestnancov alebo zodpovedáte sami za seba.

Zamestnávatelia

Ako zamestnávateľ ste povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie BOZP a OPP.

Aké sú vaše povinnosti?

 • Zabezpečiť preškolenie a odbornú spôsobilosť svojim zamestnancom ešte predtým, než im pridelíte prácu,
 • posúdiť zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na výkon práce,
 • zaistiť bezpečnosť technických zariadení a technológií, ktoré môžu mať vplyv na poškodenie zdravia pri práci, vzniku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
 • posúdiť pracovné podmienky, ergonomické a psychosociálne faktory, akými sú vplyv pracovného prostredia, atmosféra na pracovisku, hluk či stres,
 • zhodnotiť riziko a na základe jeho vyhodnotenia prideliť zamestnancom osobné ochranné prostriedky,
 • vypracovávať, aktualizovať a viesť dokumentáciu BOZP a OPP v zmysle platnej legislatívy,
 • kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a OPP, zásad bezpečnej práce, bezpečných pracovných postupov, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku,
 • evidovať vzniknuté úrazy, dodržiavať postupy spojené s evidenciu a registráciou pracovných úrazov,
 • bezpečnosť práce a ochrana pred požiarom musí byť chápaná ako celistvý systém, priamo súvisiaci s optimálnym riadením výroby a celkovou pracovnou činnosťou zamestnávateľa.

 

Podnikatelia bez zamestnancov

V rámci BOZP zodpovedáte sami za seba, no pracovný úraz spôsobený vašou nepozornosťou alebo porušením BOZP vám môže spôsobiť ekonomické problémy. Týka sa to najmä spoločných pracovísk, kde spolupracujete so zamestnancami iných firiem či inými SZČO. Pre OPP je rozhodujúcim parametrom vykonávaná činnosť a jej miesto výkonu.

 

Užitočné rady

 • vykonávajte len tie práce, na ktoré máte odbornú a zdravotnú spôsobilosť,
 • úraz živnostníka nie je v zmysle platnej legislatívy pracovným úrazom. Odporúčame vám uzatvoriť poistenie v komerčnej poisťovni pre prípad úrazu alebo pre prípad dlhšej pracovnej neschopnosti následkom úrazu,
 • pri prijímaní zákazky dávajte pozor na to, kto zodpovedá za BOZP a OPP na pracovisku/stavenisku, kde budete vykonávať činnosť.

Pozrieť referencie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás