Podnikajte zodpovedne a s ohľadom na prírodu.

Škodiť prostrediu znamená škodiť ľuďom. Zvládnite jednoducho všetky svoje povinnosti, ktoré si vyžadujú právne predpisy.   

Nastavte svoje procesy efektívne a splňte si povinnosti v oblastiach odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ovzdušia. Tieto povinnosti sú záväznými požiadavkami nielen voči štátnej správe, ale aj pri certifikácii environmentálneho managerského systému podľa STN EN ISO 14001:2015.

Naše služby sú efektívnym spôsobom, ako predísť nedostatkom a nezhodám pri auditoch.

Službu Ochrany životného prostredia poskytujeme v štyroch oblastiach: odpadové hospodárstvo, ochrana vôd, ochrana ovzdušia a certifikácia STN EN ISO 14001:2015.

Ochrana životného prostredia zahŕňa

Oblasť odpadového hospodárstva

 • Vykonáme fyzickú kontrolu objektov z pohľadu odpadového hospodárstva.
 • Vypracujeme dokumentáciu podľa zákona MŽP č.79/2015 Z. z. a vykonávacích vyhlášok.
 • Spolupracujeme pri kategorizácii odpadov a nakladaní s nimi.
 • Naučíme vašich zamestnancov, ako správne viesť evidencie.
 • Odporučíme efektívne riešenia pre výrobcov vyhradených výrobkov (napr. elektro zariadenia, batérie, pneumatiky a iné).
 • Spracovávame ohlásenia o vzniku odpadov a hlásenia pre výrobcov obalov, neobalov, batérií, elektronických zariadení a pneumatík.
   

Oblasť ochrany vôd

 • Vypracujeme havarijný plán podľa zákona MŽP č. 364/2004 Z. z. a vyhlášky č. 200/2018.
 • Navrhneme riešenia pre jeho úspešné schválenie Inšpekciou životného prostredia.
 • Zabezpečíme komunikáciu so štátnym odborným dozorom pri jeho schvaľovaní.

Oblasť ochrany ovzdušia

 • Vykonáme kontrolu stavu a aktuálnosti dokumentácie zdrojov.
 • Spracujeme žiadosti na užívanie zdrojov.
 • Zastrešíme komunikáciu so štátnym odborným dozorom pri schvaľovaní zdrojov.
 • Naučíme vašich zamestnancov, ako správne viesť evidencie.
 • Spracujeme podklady pre ročné ohlásenie emisií do Národného Emisného Informačného Systému (NEIS).
   

Oblasť certifikácie STN EN ISO 14001:2015

 • Ponúkame konzultácie a odborné poradenstvo.
 • Spolupracujeme pri vytváraní dokumentácie.
 • Zúčastňujeme sa na auditoch ako technický odborný poradca.
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás