Podnikajte zodpovedne a s ohľadom na prírodu.

Škodiť prostrediu znamená škodiť ľuďom. Zvládnite jednoducho všetky svoje povinnosti, ktoré si vyžadujú právne predpisy.   

Nastavte svoje procesy efektívne a splňte si povinnosti v oblastiach odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ovzdušia. Tieto povinnosti sú záväznými požiadavkami nielen voči štátnej správe, ale aj pri certifikácii environmentálneho managerského systému podľa STN EN ISO 14001:2015.

Naše služby sú efektívnym spôsobom, ako predísť nedostatkom a nezhodám pri auditoch.

Službu Ochrany životného prostredia poskytujeme v štyroch oblastiach: odpadové hospodárstvo, ochrana vôd, ochrana ovzdušia a certifikácia STN EN ISO 14001:2015.

Ochrana životného prostredia zahŕňa


Oblasť odpadového hospodárstva

Oblasť ochrany vôd


Oblasť ochrany ovzdušia

Oblasť certifikácie STN EN ISO 14001:2015

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás