Zabezpečte svojim objektom maximálnu ochranu pred požiarmi.

Požiare dokážu za pár minút zničiť roky práce. Vsaďte na prevenciu, zaobstarajte si všetky potrebné hasiace prístroje a pripravte si postupy, školenia a dokumentácie.

Služby v oblasti požiarnej ochrany zabezpečujeme prostredníctvom skúseného tímu technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany, a to v rámci celej Slovenskej republiky.

Ak máte minimálne jedného zamestnanca, podľa zákona č. 314/2001 Z. z. a Vyhlášky č. 121/2002 Z. z. máte povinnosť zabezpečiť požiarnu prevenciu odborne spôsobilou osobou.

Rozsah Vašich povinností, ktoré podľa zákona musíte dodržiavať sa líši v závislosti od počtu zamestnancov, počtu, veľkosti a charakteru Vašich prevádzok.

Nie ste si istí, aké povinnosti sa týkajú práve Vás?

Kontaktujte nás

Ako Vám pomôžeme s požiarnou ochranou?

 • Zabezpečíme potrebné školenia vašich zamestnancov naživo alebo formou e-learningu.
 • Uskutočníme vstupný audit a vypracujeme potrebnú dokumentáciu požiarnej ochrany, ktorú priebežne aktualizujeme.
 • Vykonáme pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky na vašich pracoviskách a poradíme vám pri odstraňovaní nedostatkov.
 • Zorganizujeme a vyhodnotíme cvičné požiarne poplachy.

Naše služby navyše zahŕňajú:

 • Poskytnutie poradenstva týkajúceho sa legislatívy a praxe
 • Pomoc a asistencia pri kontrolách zo strany HaZZ
 • Usmernenie pri zavádzaní systému OHSAS 18001
 • Vykonanie servisu vašich požiarnych zariadení
 • Dodanie chýbajúceho zariadenia (hasičské prístroje, hydrantový materiál, bezpečnostné značenia)
Zistite viac

Úlohy technika požiarnej ochrany sú:

 1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch mandanta v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, bodu č.1;
 2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok, ktoré sa bude realizovať pri vykonaní konkrétnej preventívnej protipožiarnej prehliadky;
 3. vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, bodu č.2, č.3 a č.4;
 4. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom;
 5. určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby;
 6. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov výlučne v prípade, ak v objektoch mandanta nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb (§ 5 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z.). Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných poplachov podľa predchádzajúcej vety sa bude realizovať v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, bodu č.5;
 7. spolupracuje s orgánmi Štátneho požiarneho dozoru.

S čím vám pomôže špecialista požiarnej ochrany?

 • Vypracuje riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii.
 • Zabezpečí posudzovanie zhody výrobkov alebo ich certifikáciu.
 • Rieši požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových
  výrobkov a pri ich používaní.
 • Pripraví analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo vašich objektoch.
dreamstime_l_14783564-3136529
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás