Zdravie zamestnancov je najcennejší kapitál každého podniku.

Chceme predchádzať úrazom a chorobám, a preto navrhujeme riešenia, ktoré zabezpečia a udržia zdravotnú nezávadnosť pracovísk. Objektívne zhodnotíme stav vašej firmy a vypracujeme potrebnú dokumentáciu.

Ak máte minimálne jedného zamestnanca, podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, máte povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu (PZS). Môžete tak urobiť prostredníctvom vlastného tímu PZS (v minimálnom zložení pracovný lekár, sestra a verejný zdravotník) alebo prostredníctvom oprávneného dodávateľa.

Rozsah vašich zákonných povinností sa odvíja od náročnosti, typu práce a od faktorov pracovného prostredia, ktoré vplývajú pri práci na ľudský organizmus.

Aké sú Vaše povinnosti?

Kontaktujte nás

Objektívne zhodnotíme stav vašej spoločnosti a vypracujeme potrebnú dokumentáciu. Pomôžeme vám predchádzať chorobám z povolania vašich zamestnancov. Zároveň navrhneme riešenia, ktoré zabezpečia a udržia zdravotnú nezávadnosť pracovísk.

Základný balík PZS pre I. a II. kategóriu prác obsahuje:

 • vstupný audit,
 • vypracovanie kategorizácie prác a záznamu o posúdení o rizika,
 • vypracovanie vzoru lekárskej preventívnej prehliadky,
 • vypracovanie úrazových poplachových smerníc,
 • vypracovanie traumatologického plánu.

Na základe vstupného auditu vás budeme informovať, či z pohľadu zákona nie je potrebné činnosť PZS rozšíriť (napríklad o kvantitatívne merania jednotlivých faktorov).

PSZ realizujeme aj na pracoviskách s vyššou mierou zdravotného rizika (III. a IV. kategória prác).

Riešenie navrhneme po vykonaní auditu, prípadne na základe detailnej špecifikácie vašej situácie. Následne vás informujeme o povinnostiach, ktoré pre vás zo zákona vyplývajú.

Náš tím PZS ďalej poskytuje:

 • akreditované kurzy prvej pomoci,
 • lekárske preventívne prehliadky,
 • meranie fyzickej záťaže a lokálnej svalovej záťaže (prístrojom EMG Holter),
 • školenia v zmysle NV SR 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci – povinné jedenkrát ročne,
 • konzultácie a odborné poradenstvo (zmluvným klientom),
 • zastupovanie pri komunikácii s príslušnými orgánmi (zmluvným klientom),
 • dopĺňanie a kontrolu lekárničiek na pracovisku (viac info na lekarnicky@gajos.sk).
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás