Zdravie zamestnancov je najcennejší kapitál každého podniku.

Chceme predchádzať úrazom a chorobám, a preto navrhujeme riešenia, ktoré zabezpečia a udržia zdravotnú nezávadnosť pracovísk. Objektívne zhodnotíme stav vašej firmy a vypracujeme potrebnú dokumentáciu

Ak máte minimálne jedného zamestnanca, podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, máte povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu (PZS). Môžete tak urobiť prostredníctvom vlastného tímu PZS (v minimálnom zložení pracovný lekár, sestra a verejný zdravotník) alebo prostredníctvom oprávneného dodávateľa.

Rozsah vašich povinností, ktoré musíte zo zákona splniť, sa odvíja od náročnosti a typu práce a od faktorov pracovného prostredia, ktoré vplývajú pri práci na ľudský organizmus.

Aké sú Vaše povinnosti?

Kontaktujte nás

 

Objektívne zhodnotíme stav vašej spoločnosti a vypracujeme potrebnú dokumentáciu. Pomôžeme vám predchádzať chorobám z povolania vašich zamestnancov. Zároveň navrhneme riešenia, ktoré zabezpečia a udržia zdravotnú nezávadnosť pracovísk.

 

 

Základný balík PZS pre I. a II. kategóriu prác obsahuje:


Na základe vstupného auditu vás budeme informovať, či z pohľadu zákona nie je potrebné činnosť PZS rozšíriť (napríklad o kvantitatívne merania jednotlivých faktorov). PSZ realizujeme aj na pracoviskách s vyššou mierou zdravotného rizika (III. a IV. kategória prác). Riešenie navrhneme po vykonaní auditu, prípadne na základe detailnej špecifikácie vašej situácie. Následne vás informujeme o povinnostiach, ktoré pre vás zo zákona vyplývajú.

 

Náš tím PZS ďalej poskytuje:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás