Spolupráca a partnerstvo

Spolupráca s univerzitami

MTF Slovenská technická univerzita Bratislava

FBI Žilinská univerzita

Za účelom prepájania vzdelávania a praxe spolupracujeme s Materiálovotechnologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity so sídlom v TrnaveFakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity.

V rámci spolupráce ponúkame študentom odbornú prax a pracovnú stáž a zúčastňujeme sa aj na univerzitných aktivitách, napríklad kariérnych veľtrhoch. Rovnako sa zapájame aj do vzdelávacieho procesu. Navrhujeme témy záverečných prác, ktoré následne vedieme alebo konzultujeme.

Pozrite si aktuálne stáže

Členstvo v domácich a medzinárodných organizáciách

AHK Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora Francúzsko-slovenská obchodná komora SUZ

Partnerstvo

Aby sme svojim klientom garantovali komfort, úzko spolupracujeme aj s Oprávnenenou Právnickou Osobou (OPO – definované podľa § 14 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.), konkrétne s medzinárodnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Prostredníctvom spoločnosti  TÜV SÜD Slovakia s.r.o. svojim klientom zabepečujeme najmä:

  • Inšpekčné činnosti
  • Úradné skúšky vyhradených technických zariadení
  • Posudzovanie zhody a uvádzanie nových zariadení do prevádzky
  • Certifikáciu podľa mendzinárodných noriem ISO a OHSAS
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

 

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás