Stavebné firmy

Stavebníctvo patrí medzi najrizikovejšie odvetvia, preto považujeme bezpečnosť na všetkých úrovniach za dvojnásobne dôležitú.

Našim úspechom je nielen dielo postavené včas, ale rovnako aj bezúrazový priebeh stavebných prác vo všetkých fázach. 

Preto ponúkame odborný dohľad a služby autorizovaného bezpečnostného technika a zároveň služby koordinátora BOZP na stavenisku.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia radí a pomáha dodávateľovi a stavebnému dozoru uvádzať do praxe preventívne opatrenia počas všetkých fáz projektu.

Naši klienti sa môžu spoľahnúť na koordinátora, ktorý ovláda svoje kompetencie, má potrebné znalosti a vie poskytnúť expertízu prostredníctvom svojho know-how. Samozrejme, naši koordinátori sa sústredia aj na striktné plnenie svojich povinností a situáciu posudzujú svojím nezávislým profesionálnym pohľadom.

Kompetencie koordinátora

 • Kontaktuje rôzne strany, ktoré pracujú na stavbe, aby zozbieral a analyzoval ich naplánované systémy bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • zaisťuje korektnú organizáciu rôznych realizačných fáz a kontroluje riziká vyplývajúce z povahy prác, ktoré sa vykonávajú súbežne,
 • kontroluje, či dohody medzi podnikmi pracujúcimi na stavbe sú v súlade s platnými zákonnými úpravami.

Znalosti koordinátora

 • Právne predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,
 • bezpečnostné aspekty predpisov pri kontraktoch verejného obstarávania,
 • plánovacia metodika používaná na stavbe,
 • riziká spojené so stavebnými technikami, organizáciou práce na stavbe, údržbou a rôznymi operáciami na stavenisku, kde sa môžu vykonávať stavebné práce.

Know – how koordinátora

 • Pochopenie náplne práce a vyhodnotenie rizík s ňou spojených,
 • vyhodnotenie rizík spojených s plánovaním (stavebné práce vykonávané súbežne, termíny, atď.),
 • vyhodnotenie rizík spojených s používanými technikami a vzájomné pôsobenia s priemyselnými činnosťami na mieste, v rámci ktorého sa nachádza stavba,
 • formulovanie návrhov na vylúčenie, zníženie alebo potlačenie rizík pri zdroji a prispôsobenie práce pracovnej sile,
 • podpora integrovania bezpečnosti do organizácie stavebnej činnosti,
 • prispôsobenie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia, zvláštnych plánov a podkladu zodpovedajúceho charakteristikám projektu do jednej roviny s napredovaním stavby, vykonanými zmenami, voľbou techník a komentármi pracovníkov.

Povinnosti koordinátora

 • Organizovanie spoločných informačných stretnutí,
 • pozitívnym spôsobom predstaviť opatrenia, ktoré treba prijať na dosiahnutie optimálnych podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • rokovania a presviedčanie rôznych strán o dôvodoch oprávňujúcich zavedenie týchto opatrení,
 • vziať do úvahy existujúce organizačné štruktúry účastníkov a ich začlenenie do svojej siete na šírenie informácií.

Nezávislosť koordinátora

 • Technická a intelektuálna nezávislosť pri výkone svojich povinností,
 • nezávislosť pri rozhodovaní aj napriek prijatiu na základe mandátnej či inej zmluvy alebo dohody s dodávateľom či investorom.

Stavby realizované pod našim dozorom: 

 • Lanové dráhy vo Vysokých aj Nízkych Tatrách
  Vrcholová stanica jednej z lanoviek je vo výške cca 2000 mnm na Chopku, čo vyžadovalo špecifické požiadavky, prípravu a vyspelosť nášho tímu koordinátorov. Museli sa vysporiadať so všetkými úskaliami, ktoré výstavba tohto diela predstavovala.
   
 • Jadrová elektráreň v Mochovciach
  Nutný veľmi vysoký štandard  úrovne riadenia a starostlivosti o BOZP a OPP.
   
 • Výstavba rýchlostných ciest a diaľnic

Koordinácia stavebných prác pre nás znamená oveľa viac, ako len plniť požiadavky definované v právnych a ostatných predpisoch. Naši klienti sa môžu spoľahnúť na nadštandardné služby.

Naše referencie

Firmy, ktorým sme pomohli.

ESIN construction Euro-building, a.s. Cestné stavby rbr betón
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás