Potrebujete vyriešiť BOZP? | Požiarnu ochranu? | Pracovnú zdravotnú službu? | Kliknite sem.

Zásady ochrany osobných údajov

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 a § 20 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Vám poskytuje nasledovné informácie

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Názov: GAJOS, s.r.o.

Sídlo: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zapísaná: Obchodný register Okresný súd Žilina,oddiel Sro, vložka č.: 10828/L

Zastúpená: Gabriel Šimko – konateľ spoločnosti

IČO: 36 376 981

DIČ: 2020126152

2. Zodpovedná osoba

Vzhľadom na predmet našej činnosti zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby v zmysle čl. 37 Nariadenia a v zmysle § 44 zákona o ochrane osobných údajov:

titul, meno, priezvisko: Ing. Anna Gardášová

e-mail: gdpr@gajos.sk

telefón: 0917 976 867

3. Rozsah osobných údajov

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané sú: zákazníci a obchodní partneri. Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (e-mailom, online formulárom, telefonicky alebo osobne). V prípade plnenia zmluvy v prospech tretej osoby sú osobné údaje tretej osoby získané od kupujúceho rovnakými spôsobmi. Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

 • Fyzické osoby – meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie
 • Právnické osoby – obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mailová adresa

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

 • IP adresa

4. Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, fakturácie, marketingových aktivít a newsletter alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

Osobné údaje sú spracovávané v nevyhnutnom rozsahu a zaznamenávané na nevyhnutné účely, a to:

a) na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky a jej obsahu služieb (cookies)

b) plnenie právnych povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (dodací list, faktúra)

c) príprava, uzavretie a plnenie zmluvy so zákazníkom – dotknutou osobou – plnenie a realizácia zmluvy, ochrana právnych nárokov z tejto zmluvy, vnútorná evidencia a kontrola riadneho poskytovania zmluvy

d) marketingové aktivity a newsletter – marketingová činnosť predávajúceho vo vzťahu ku kupujúcemu za účelom informovania o tovaroch, novinkách a predaji, informácie o zľavách, vylepšenie služieb, vnútorné štatistiky a prehľady a pod.. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak ich spracovanie je na marketingové aktivity nevyhnutné. Ak sa kupujúci prihlási na odber newslettera, po prvom prihlásení dostane od prevádzkovateľa ešte jeden potvrdzujúci email. Z odberu newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť.

e) kontaktné formuláre – spracovanie údajov je nevyhnutné pre vybavenie žiadosti kupujúceho alebo iného podnetu. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné žiadosť či iný podnet kupujúceho riadne vybaviť.

5. Právny základ

a) Plnenie zmluvných podmienok (§13 ods. 1 písm. b) zákona alebo čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia)

Vaše osobné údaje potrebujeme na vytvorenie a uzatvorenie zmluvy ohľadom nákupu na diaľku (prostredníctvom internetového nákupu). Účelom spracovania sú predzmluvné a zmluvné vzťahy. V prípade odmietnutia za vyššie uvedeným účelom, nie je možné zmluvný vzťah uzavrieť.

b) Plnenie zákonnej povinnosti (§13 ods. 1 písm. c) zákona alebo čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia)

Vaše osobné údaje potrebujeme na vystavenie dodacieho listu a faktúry (napr. zákon o účtovníctve, zákon o pridanej hodnote).

c) Oprávnený záujem (§13 ods. 1 písm. f) zákona alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia)

Spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, ktorý je pre Vás zaujímavý. Na tento účel používame cookies. Bližšie informácie o cookies nájdete v samostatnom dokumente („zásady cookies“). 

Našim zákazníkom odosielame relevantné emaily, ktoré slúžia na získanie nových informácií súvisiacich s nákupom tovaru na diaľku (prostredníctvom internetového nákupu). 

Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného súhlasu (cookies, odosielanie emailov) môžete odvolať pomocou funkcie odhlásiť sa v jednotlivých emailoch alebo emailom: predajnaajos.sk. Spracovanie cookies môžete upraviť priamo vo Vašom prehliadači. 

d) Súhlas so spracovaním osobných údajov (§13 ods.1 písm. a) zákona alebo čl. 6 ods. 1 a) nariadenia)

Dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek zrušiť elektronicky v jednotlivých emailoch alebo na predajna@gajos.sk.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

6. Príjemcovia

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov.

Osobné údaje našich zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu odovzdávame za účelom splnenia našich zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom aj ďalším príjemcom, ktorí však odovzdané osobné údaje spracúvajú vo svojom mene ako samostatní prevádzkovatelia (tretie strany). Týmito príjemcami sú predovšetkým nasledovné subjekty:

Účel spracúvaniaPrávny základStručná charakteristika
Doručovanie tovaru zákazníkomZmluvný vzťahZákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene.

7. Prenos osobných údajov do tretích krajín a ich zverejňovanie

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) a medzinárodných organizácií sa nevykonáva. Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje.

8. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Google Analytics využívame len na anonymizované zisťovanie návštevnosti stránky.

Doba uchovávania osobných údajov

Je stanovená podľa konkrétneho účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Konkrétne doby uchovania predpisuje Registratúrny plán vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. Spoločnosť zabezpečuje spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

V prípade spracovávania osobných údajov, na ktoré bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše údaje spracované po dobu 5 rokov alebo do odvolania Vášho súhlasu.

10. Práva dotknutej osoby

Na základe žiadosti môže dotknutá osoba uplatniť pri všetkých formách spracúvania osobných údajov nasledovné práva (zákonná povinnosť, súhlas dotknutej osoby, oprávnený záujem, zmluvné vzťahy):

 • na opravu spracúvaných osobných údajov – môžete požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov,
 • vymazanie spracúvania osobných údajov (len v prípade, ak ich nemusíme zákonne uchovávať napr. faktúry, daňové doklady a pod.),
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/),
 • prístup k vlastným osobným údajom,
 • na zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely marketingu bez jej súhlasu,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 v prípade ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

Na základe žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov a zmluvných vzťahov):

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov od prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

Na základe žiadosti má dotknutá osoba právo na (v prípade oprávneného záujmu):

 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov – v prípade, ak má dotknutá osoba podozrenie, že spracúvame jej osobné údaje nezákonne môže vzniesť námietku. V prípade vznesenia námietky má dotknutá osoba právo na to, aby sme obmedzili spracovanie jej osobných údajov. 

Ako odpovieme na Vašu žiadosť?

Poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to  bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Ako si uplatniť svoje práva?

a) zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2,

b) poštou na korešpondenčnej adrese uvedenej v bode 1, obálku označiť „zodpovedná osoba“.

Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje  – Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, komunikovať alebo navštívite naše webové sídlo, je potrebné aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. V opačnom prípade nebude možné realizovať s Vami komunikáciu, poskytovať Vám tovar a služby, resp. Vám nebude umožnené prehliadať webové stránky. Uvedené neplatí pre spracúvanie súborov cookies, ktoré môžete v nastavení Vášho prehliadača zmeniť tak, že nebudeme tieto údaje o Vás spracúvať.

11. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Prijali sme a udržiavame všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Dovoľujeme si vás uistiť, že my ako prevádzkovateľ a taktiež naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane.

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, zmluvného vzťahu, alebo udeleného súhlasu,
 • si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 01.12.2020 a  sú nepretržite prístupné na webovom sídle www.gajos.sk/eshop/zasady-ochrany-osobnych-udajov/